While Some Women Love Rough Rides, Stilettos Ensure Their Femininity.